Huurprijzen

Onze prijzen zijn excl. BTW, voor alle verhuur wordt een factuur opgemaakt.

Reservatie

Uw reservatie is pas definitief na betaling van uw factuur. Op dat moment worden deze huurvoorwaarden als aanvaard beschouwd.

Opgelet: de facturen worden verstuurd vanuit een boekhoudsysteem, het zou kunnen dat deze in je spam terechtkomen. Kijk dit dan ook zeker na.

Begin en einduur van de reservatie is het moment dat jij over de ruimte kan beschikken. Indien je de zaal nog moet opbouwen, inrichten of naar je hand zetten alsook de afbraak van jouw spullen dien je mee te rekenen in je reservatie.

Annulatie

Bij annulering worden de volgende kosten aangerekend:

Vanaf de reservering tot 30 dagen voor de aanvang 15 euro administratie kosten.

Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang 50% van de totale huurprijs.

Binnen de 7 dagen voor aanvang 100% van de huurprijs.

Indien iemand anders de ruimte huurt, geldt er enkel eenmalig 15€ voor administratie kosten.

Je kan je reservatie kostenloos verplaatsen tot 30 dagen voor de oorspronkelijke datum, vanaf 30 dagen tot oorspronkelijke huurdatum gelden dezelfde tarieven als bovenvermelde annulatiekosten.

Binnen de 7 dagen voor aanvang 100% van de huurprijs.

Door de annulatie aanvaard je om de kosten onmiddellijk te voldoen en wordt er een factuur opgestuurd.

Faciliteiten

Inbegrepen in de huur: het gebruik van de ruimte, de ontvangstruimte en het sanitair, SABAM, billijke vergoeding en de vermelding van je activiteit op de kalender en op onze facebookpagina. De huurder dient de ruimte zelf klaar te zetten (behalve gevraagde items) en na het evenement deze terug volledig op te ruimen en alles netjes terug op zijn plaats te zetten. De publicatie op onze facebookpagina en op de kalender gebeurt zodra de factuur betaald is.

Modaliteiten gebruik ruimten – te respecteren voorwaarden

Het is niet toegestaan om te eten of te drinken in de ruimtes zelf, behalve water in afsluitbare flesjes of thee van het wonderwijvenhuis.

Het WonderWijvenhuis is een plek voor persoonlijke groei en verbinding. Alle (verdoken) salesactiviteiten zijn niet welkom in het WonderWijvenhuis. Het is niet toegestaan om producten, diensten of begeleidingstrajecten achteraf te verkopen of om om producten of diensten te gebruiken of te verkopen die verkocht worden via een MultiLevelMarketing-model.

Het is aan de huurder om er zorg voor te dragen dat alle in- en uitgangen, nooduitgangen e.d. vrij en toegankelijk zijn evenals te zorgen voor de nodige brandpreventie in overeenstemming met de georganiseerde activiteit. Gebruik van vuur, rook- of ontploffingsmechanismen en andere ontvlambare materialen is verboden evenals het gebruik van confetti en gelijkaardige materialen/producten. Gebruik van extra verwarmingsbronnen en elektrische toestellen dan deze die ter beschikking staan, is volledig op eigen risico van de huurder, die hiervoor de nodige voorzorgen dient te treffen.

In de ruimten en het gebouw zelf geldt een volledig rookverbod.

Het is de huurder verboden op gelijk welke plaats nagels, krammen, nietjes, duimspijkers, kleef band e.d. aan te brengen. Elke schade zal verrekend worden in functie van de kostprijs van de herstelling. Het is in elk geval verboden om ramen, deuren, muren, panelen, vloeren en plafonds, alsook eender welk onderdeel van de infrastructuur te beplakken, van verf, vernis of een andere kleurstof te voorzien en/of te beschrijven. Zij mogen van geen enkel hechtmiddel voorzien worden.

De huurder zal er de zorg voor dragen dat de geluidshinder tot een minimum beperkt blijft en zal rekening houden met de door de wet bepaalde normen. Ramen en deuren dienen altijd gesloten blijven tijdens de activiteiten indien geluidsdragers worden gebruikt. Er mogen geen geluidsdragers buiten worden opgesteld.

Alles dient terug op orde te worden gezet bij het einde van de activiteit zodat de zaal terug verhuur- en gebruiksklaar is op het einde van de huur. Alle afwas wordt in de keuken geplaatst.

Verantwoordelijkheid

Het is aan de huurder om de geschiktheid van de ruimten te controleren en zich in orde te stellen met alle vergunningen, controles, aanvragen e.d. die dienen te geschieden voor de activiteiten die hij in de ruimten wil uitoefenen. De verhuurder stelt enkel een ruimte ter beschikking zonder verdere verplichtingen of waarborgen. Alle rechten, taksen, bijdragen e.d. die zouden verschuldigd zijn ingevolge de huur van de ruimten en/of de activiteiten die er worden georganiseerd door de huurder zijn ten laste van de huurder. Indien zij worden aangerekend aan de verhuurder, zal de huurder deze op eerste verzoek voldoen. Zij zijn niet inbegrepen in de huurprijs. Het is de huurder verboden om de zaal voor een andere activiteit te gebruiken dan omschreven in de huurovereenkomst. Het is de huurder verboden om enige onderhuur of overdracht van huur te doen.
Aangenomen wordt dat de ruimten, inboedel elk lokaal en het materiaal dat ter beschikking werd gesteld in prima staat verkeren bij aanvang van de activiteit, behoudens opmerkingen die de huurder voor aanvang aan de verhuurder ter kennis geeft .
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen die zich voordoen tijdens de huurperiode en dit zowel in zijn hoedanigheid van organisator, bewaarder van de zaak als uit hoofde van deze overeenkomst, ook met geburen en aangelanden (art. 544). De huurder is aansprakelijk voor de schade, aangericht aan de ruimten en aangelanden in de ruime zin, zowel door hemzelf en zijn aangestelden als door de deelnemers aan de door hem georganiseerde activiteit. De verhuurder kan hier niet voor worden aangesproken, zelfs niet ingeval van overmacht.
Het WonderWijvenhuis is verzekerd als verhuurder voor BA en meer. Het is de huurder die tevens onder meer een verzekering B.A. en een verzekering als huurder van de ruimten dient te onderschrijven die de activiteit verzekert tegen schade, ongevallen en andere calamiteiten indien dit van toepassing is voor de activiteit. WonderWijven is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.